Skip to content

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี การอบรมครูแพทย์แผนไทยรุ่นที่1/2566 กับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ให้และผู้รับ” โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช (ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ) และ การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู” โดย พลโทวุฒิไชย อิศระ (เจ้ากรมแพทย์ทหารบก)

ในช่วงเช้าพบกับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ให้และผู้รับ” โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช (ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เข้าถึงสัจธรรมของความจริงว่าทำไมถึงต้องคิดดี พูดดี ทำดี พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถ คิด พูด ทำ ทน ทะลุกรอบมากกว่าที่เคยทำได้

ในช่วงบ่ายพบกับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู” โดย พลโทวุฒิไชย อิศระ (เจ้ากรมแพทย์ทหารบก) การสร้างแรงบันดาลใจในตัวเอง คุณค่าของแพทย์แผนไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์แผนไทย และการดำรงตนในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย “ความเป็นครูไม่มีวันหยุดนิ่งเหมือนความเป็นหมอ”

ทั้งนี้ ท่านได้มอบหนังสือมาแจกให้กับผู้เข้าอบรม “เรื่องของโควิดและวัคซีน”