Skip to content

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี การอบรมครูแพทย์แผนไทยรุ่นที่1/2566 ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้เป็นแพทย์แผนไทย การเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) และนางสาวสุพจนี ชุติดำรง (ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้เป็นแพทย์แผนไทย การเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) และนางสาวสุพจนี ชุติดำรง (ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ให้แก่บุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงการอบรมหลักสูตรครูแพทย์แผนไทย