Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง การขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก)