Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ ฉบับที่ 41 /2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556