Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 1 ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3

เอกสารแนบ 2 ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3