ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ 46/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ 46/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เรียนเชิญ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรอกข้อมูล แบบสำรวจประมาณการใช้พืชกัญชาและตำรับยาที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อเป็นฐานข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ.2562

แบบสำรวจประมาณการใช้พืชกัญชาและตำรับยาที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อเป็นฐานข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานการผลิต