Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 48/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565