Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยพร้อมบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์และมารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566