Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 30/2565 เรื่อง เลขที่นั่งสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ และรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจ (Antigen Test Kit) ของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

เลขที่นั่งสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ ศูนย์สอบภาคกลาง

รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจ (ANTIGEN TEST KIT) ศูนย์สอบภาคกลาง

เลขที่นั่งสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ ศูนย์สอบภาคเหนือ

เลขที่นั่งสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขที่นั่งสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ ศูนย์สอบภาคใต้