Skip to content

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2565 (27 ก.ค. 2565)

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2565 » ในวันพุทธที่ 27 กรกฎาคม 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุทธที่ 27 กรกฎาคม 2565  เร่งเดินหน้าดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมของสภาการแพทย์แผนไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และมีผลประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมบูธนิทรรศการมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น ร้อยละ 94

2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ คำจำกัดความ โรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย พร้อมคำนิยมเพิ่มเติม จากคณะกรรมการพัฒนาบัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้คือ การติดบุหรี่/ติดสุรา ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “ติดของมึนเมา”, มีสารพิษในร่างกาย ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “พิษเบื่อเมา”, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “มหาสันนิบาตหรือธาตุแตก” และ COVID-19 ศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยคือ “ไข้หวัดมองคร่อ”

3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแพทย์แผนไทย ในการต่ออายุผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม และนายกสภาฯได้มอบหมายให้อุปนายกคนที่หนึ่งเขียนโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทยใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมครูมาก่อนซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในแต่ละด้านมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติตามข้อเสนอ ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้

(1) รับทราบจำนวนผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบของการสอบทั้ง 3 ขั้นตอน

(2) อนุมัติให้ผู้สมัครสอบที่ทำหนังสือขอเลื่อนสอบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เข้าสอบ ในการจัดสอบครั้งถัดไป (การสอบรหัส 2566-1) โดยไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ขอเลื่อน 

(3) เห็นชอบการตัดสินผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 (รหัสการสอบ 2565-1) ทั้ง 3 ขั้นตอน และรับรองผลการสอบเพื่อประกาศผลให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบต่อไป 

(4) อนุมัติให้ผู้สมัครสอบในการสอบครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2565 ที่มีผลการสอบผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว ที่ได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยไว้แล้วนั้น เมื่อเลขาธิการสภาฯตรวจสอบมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิก ให้อนุมัติเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้          

(5) รับทราบข้อมูลสถิติผลการสอบทั้ง 3 ขั้นตอน และอนุญาตประธาน อ.พทป. ส่งข้อมูลให้สถาบัน  การศึกษาได้รับทราบเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต่อไป

(6) รับทราบรายรับและรายจ่ายที่ เกิดขึ้นจากการจัดสอบครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 (รหัสการสอบ 2565-1)

5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการเปิดระบบการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย สำหรับสมาชิกที่บัตรหมดอายุ (บัตรสมาชิกมีอายุ 5 ปี) และให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

6. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการจัดทำแผนและสื่อประสาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย

7. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) เพื่อให้การดำเนินงานของสภาการแพทย์แผนไทย เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

————————————- 

» นายชนาณัติ แสงอรุณ  ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย  
ผู้สรุปข่าวการประชุม