Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 57/2565 เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565