Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 58/2565 เรื่อง ยกเลิกผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เฉพาะราย) ของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565