Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสการสอบ 2565-1