Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 29/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565