Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 33/2565 เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดสอบและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ก) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565