Skip to content

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย  ครั้งที่ 7/2565 (30 ก.ย. 2565)

?สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565  » วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

  1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด ให้การรับรองการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการต่ออายุรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการนวดไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย และให้การรับรองผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 
  2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองการหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
  3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดทำกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย (มคอ.1) และแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและกำหนดมาตรฐานหลักสูตรฯสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย            
  4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ฉบับที่ …. พ.ศ. ….  โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตได้ทุกสาขาที่ผ่านการประเมินหรือสอบผ่านความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่สมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ … พ.ศ. ….  โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ ในเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับครูแพทย์แผนไทย, ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินและการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล และค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน การรับรองและการขึ้นทะเบียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ “เพื่อทำให้สามารถลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้” ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจ 
  6. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ,  2. นายศุภกิจ พาณิชย์กุล,  3. ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, 4. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ บุญไทย 
  7. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อการดูแลสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ, ค่าตอบแทนต่างๆ การจัดตั้งกองทุน ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งในภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา, สถานพยาบาล สมาคมและมูลนิธิต่างๆ 
  8. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย เพื่อดำเนินการจัดทำร่างกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ด้านการเงิน ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556  
  9. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ เพื่อดำเนินการตรวจพิจารณาคำอุทธรณ์การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ (ก) ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  10. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและการทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และการเสริมทักษะการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

» นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย
ผู้สรุปข่าวการประชุม