Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 53/2565 เรื่อง รับสมัครการอบรมครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประจำปี พ.ศ.2566