Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 3/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครการอบรมครูแพทย์แผนไทยตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประจำปี พ.ศ. 2566