kanjana preeyaem

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2564-2567

  • by
Read the rest

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเเละสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเเพทย์แผนไทย หรือสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2564-2567

  • by
Read the rest