nitipas yoosuk

ประกาศฉบับที่ 14/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

  • by
Read the rest

ประกาศฉบับที่ 13/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

  • by

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบที่ส่งเอกสารเพิ่มเติม

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2564-2567

  • by
Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ.2564-2567

  • by
Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2564-2567

  • by
Read the rest