nitipas yoosuk

ประกาศฉบับที่ 22/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

  • by

รายชื่อผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบ

Read the rest

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. ” ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2563

  • by

แบบฟอร์มรับรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ….Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขั้นตอนที่ 3 ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 แล้ว และมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  • by
Read the rest

ประกาศฉบับที่ 21/2563 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือ สถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

  • by
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  • by
0 0 9 3 7 8
Users Today : 2028
Users Yesterday : 244
Total Users : 9378
Views Today : 4741
Views This Month : 16481
Views This Year : 31741
Read the rest
image_pdfimage_print