sarisa maturos

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

Read the rest

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  • by

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๑

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๑

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

  • by

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

  • by

เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

Read the rest

ประกาศฉบับที่ 7/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศณียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

  • by

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศณียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๑

  • by

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศณียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Read the rest