sarisa maturos

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562

  • by

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการเลือกกรรมการซึ่งเป็น คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาระ พ.ศ. 2561-2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

  • by
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งมีสิทธิรับเลือกและเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็น อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  • by
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้แทนคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองซึ่งมีสิทธิรับเลือกและเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกันเอง เป็นอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  • by
Read the rest