Skip to content

อัลบั้มภาพกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี การอบรมครูแพทย์แผนไทยรุ่นที่1/2566 กับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ให้และผู้รับ” โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช (ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ) และ การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู” โดย พลโทวุฒิไชย อิศระ (เจ้ากรมแพทย์ทหารบก)

ในช่วงเช้าพบกับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ให้และผู้รับ” โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช (ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เข้าถึงสัจธรรมของความจริงว่าทำไมถึงต้องคิดดี พูดดี ทำดี พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถ คิด พูด ทำ ทน ทะลุกรอบมากกว่าที่เคยทำได้

ในช่วงบ่ายพบกับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู” โดย พลโทวุฒิไชย อิศระ (เจ้ากรมแพทย์ทหารบก) การสร้างแรงบันดาลใจในตัวเอง คุณค่าของแพทย์แผนไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์แผนไทย และการดำรงตนในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย “ความเป็นครูไม่มีวันหยุดนิ่งเหมือนความเป็นหมอ”

ทั้งนี้ ท่านได้มอบหนังสือมาแจกให้กับผู้เข้าอบรม “เรื่องของโควิดและวัคซีน”… Read the rest

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี การอบรมครูแพทย์แผนไทยรุ่นที่1/2566 ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้เป็นแพทย์แผนไทย การเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) และนางสาวสุพจนี ชุติดำรง (ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้เป็นแพทย์แผนไทย การเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) และนางสาวสุพจนี ชุติดำรง (ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ให้แก่บุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงการอบรมหลักสูตรครูแพทย์แผนไทย… Read the rest

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.50 น. พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และหมอชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์สมยศ รัตนมา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์แพทย์แผนไทยและสมาชิกแพทย์แผนไทยภาคใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.50 น. พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และหมอชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์สมยศ รัตนมา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์แพทย์แผนไทยและสมาชิกแพทย์แผนไทยภาคใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


?รายงานโดย : นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย… Read the rest

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข *ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการกำหนดให้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ซึ่งท่านประธานกรรมาธิการรับว่าจะทำหนังสือสนับสนุนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถาม เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง *โอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยของ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้วย

✍️ ความเป็นมา(โดยย่อ) ด้วยตำแหน่งแพทย์แผนไทยซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสหวิชาชีพ เช่นเดียวกับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)นั้น ในขณะนี้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดตำแหน่งแพทย์แผนไทยขึ้นภายหลังที่มีการกำหนดการรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ซึ่งต่อมาชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ (ประเทศไทย) ได้ร้องทุกข์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและดำเนินการติดตามทวงถามความคืบหน้ามาโดยตลอด แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังไม่ได้ดำเนินการ พิจารณาแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมของชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐแต่อย่างใด

? สภาการแพทย์แผนไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งแพทย์แผนไทยสมควรได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ก.พ.) ดำเนินการได้ล่วงเลยมาเกินกว่า 7 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า นายกสภาฯจึงได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อการสนับสนุนดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามทวงถามสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เร่งพิจารณาอนุมัติให้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและลดความเหลื่อมล้ำทางวิชาชีพ


?รายงานโดย : นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย… Read the rest

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง กับ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ณ ห้องประชุมทรัพย์ คีรี ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ในการนี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


?รายงานโดย : นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย… Read the rest