Skip to content

ประกาศฯกฏหมาย

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2564

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2564… Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการการแพทย์พื้นบ้านไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินความรู้ ผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้ายไทย เพื่อเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการการแพทย์พื้นบ้านไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินความรู้ ผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้ายไทย เพื่อเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2564… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 แทนตำแหน่งที่ว่างลง… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 แทนตำแหน่งที่ว่างลง… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยฉบับที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญยัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยฉบับที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญยัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบใบอนุญาตตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 2562

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบใบอนุญาตตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 2562… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยฉบับที่ 47/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความเห็นเป็นหนังสือของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยฉบับที่ 47/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความเห็นเป็นหนังสือของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560… Read the rest