Skip to content

Earth Safe จับมือ สภาแพทย์ฯ สร้างมาตรฐานฯ ผลักดันอาหารป้องกันโรค Preventive Food หยุดคนไทยตายผ่อนส่ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ได้ร่วมกับ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนมาตรฐานการป้องกันโรคด้วยอินทรีย์วิถีไทย” พร้อมเปิดตัว อาหารป้องกันโรค หรือ Preventive Food เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และการสร้างสุขภาพ เสริมรายได้ หยุดคนไทยจากภาวะตายผ่อนส่ง และมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า “การแพทย์ที่ดี ไม่ใช่แค่ความพยายามรักษาโรคยากๆให้หาย แต่ต้องคำนึงถึงการป้องกันไม่ให้คนป่วยด้วยโรคง่ายๆ แล้วลุกลามจนกลายเป็นโรคยากๆด้วย โดยสภาการแพทย์แผนไทย มีอำนาจและหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสามารถดูแลตนเองได้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย แต่ในปัจจุบันคนไทยกลับทำไม่ได้ ไม่ใช่เพราะความไม่รู้ แต่กลับเป็นเพราะการไม่มีทางเลือก เราไม่มีทางเลือกที่จะหายใจด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ เราไม่มีทางเลือกที่จะทานอาหารที่ปราศจากสารเคมี นับว่าเป็นโชคดี ที่ยังมีคนใจดีและใจกล้า แบบคุณไก่ สัณหจุฑา ที่ยืนหยัดมา ๒๐ กว่าปี เพื่อต่อสู้ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง ตั้งแต่ การปลูก จนถึง การเสิร์ฟ ท่ามกลางกระแสทุนนิยม ที่เอื้อให้การผลิตอาหารด้วยสารเคมี ที่ต้นทุนต่ำ ทำซ้ำง่าย กระจายไปอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้คนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เหมือนอยู่ในภาวะตายผ่อนส่ง แล้วต้องใช้เงินเก็บทั้งชีวิต เพื่อรักษาสุขภาพตนเองหรือคนรักในท้ายที่สุด โดยขอเชิญผู้ที่มีเป้าหมายดังกล่าว มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมและการบริการด้านอาหารและยา ให้เกิดการนำมาใช้เพื่อป้องกันโรค สร้างสุขภาพ และสร้างอาชีพ ให้กับคนไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน ผ่านบัญชีทางการ สภาการแพทย์แผนไทย ไลน์ไอดี @thaimedcare ต่อไป”

คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ กล่าวว่า “กว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ได้ดำเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้ มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย มาตรฐานการเกษตรที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศไทย วิถีชีวิตของไทย การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ โดยใช้หลักภูมิสังคมและศาสตร์พระราชาเป็นรากฐาน โดยถือกำเนิดและจัดตั้งขึ้นจากการทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดันสังคม การเกษตรที่ดีและมีความยั่งยืนต่อผู้คนและต่อผืนดินไทย โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะจัดตั้งเครือข่ายต้นแบบแห่งการพัฒนากระบวนการเกษตรซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า ครอบครัว EarthSafe อินทรีย์วิถีไทย ภายใต้กรอบความคิด “ความสุข ความรู้ พร้อมแบ่งปัน” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานการป้องกันโรคด้วยอินทรีย์วิถีไทย อันจะช่วยให้ คนไทยได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อไป”