ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ตำแหน่ง

 ดาวน์โหลด ประกาศผลเจ้าหน้าที่สภา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ในตำแหน่งดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ดาวน์โหลดไฟล์ :   29-01-2561ประกาศการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศ ฉบับที่ 8/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรับรองว่าตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ปี ๒๕๖o (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดไฟล์ :  ประกาศรายชื่อภาคก ปฏิบัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

 ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 2 วิชาเภสัชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

 ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 4 วิชาการนวดไทย (เพิ่มเติม)