คำเเถลงการณ์ นายกสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การนวดตอกเส้น

ด้วยสภาการเเพทย์แผนไทยขอเรียนชี้เเจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “การนวดตอกเส้น” ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์เเละบุคคลที่สนใจได้ทราบ ตามเอกสารเเนบนี้

ประกาศรายชื่อบัตรสมาชิกที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่ทาง สภาการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไปรษณีย์ปลายทางตีจดหมายกลับมายังสภาการแพทย์แผนไทย ตามประกาศรายชื่อดังนี้

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์ แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) ฉบับที่ 53/2562 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2562

ตรวจผลสอบคะแนน

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตามที่ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยได้เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สำนักงานมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัคร

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการเรื่อง ผลการเลือกคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบคุณสมบัติ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาระ พ.ศ. 2561-2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง