ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 31/2562 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาล ตามมาตรา 12 (2) (ก) ภาคปฏิบัติ ครั้งที่1/2562

เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2562

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน