ประกาศ ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12(2)(ก)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพ

เอกสารแนบ 1 วิชา เวชกรรมไทย

เอกสารแนบ 2 วิชา เภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 3 วิชา การผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 4 วิชา การนวดไทย

เอกสารแนบ 5 วิชา การนวดไทย(คนพิการทางสายตา)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน