ประกาศฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แพ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 21/2561

รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แพ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ทำการสอบไว้แล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ

เอกสารแนบ 1 วิชาการนวดไทย

เอกสารแนบ 1 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 1 วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย

รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แพ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้สมัครต้องทำการสมัคร ต้องทำการสมัครสอบและต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบ

เอกสารแนบ 2 วิชาการนวดไทย

เอกสารแนบ 2 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 2 วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 2 วิชาเวชกรรมไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 861
    Shares