กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒

 กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒)

 กฎกระทรวงว่าด้วยการจักให้มีรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

 กฏกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล

 กฏกระทรวงว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล

 กฏกระทรวงว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล

 กฏกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

 กฏกระทรวงว่าด้วยชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์

 กฏกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ

 กฏกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 2
    Shares