จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย

 • พุทธศักราช 2476
  » เกิดตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
 • พุทธศักราช 2479
  » ได้ประกาศ ใช้บังคับแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อ “สำนักงานคณะกรรมการแพทย์”เป็น “สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียนคณะกรรมการควบคุม การประกอบโรคศิลปะ”
 • พุทธศักราช 2485
  » ประกาศตั้ง “กระทรวงการสาธารณสุข”
 • พุทธศักราช 2495
  » ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมขึ้นเปลี่ยนชื่อจาก “กระทรวงการสาธารณสุข” เป็น “กระทรวงสาธารณสุข” และ ได้จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ขึ้นโดยเปลี่ยนจาก “สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียน คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ” เป็น “กองควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”
 • พุทธศักราช 2517
  » กองควบคุมการประกอบ โรคศิลปะ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองการประกอบโรคศิลปะ” แบ่งการบริหารงานเป็น 3 งาน คือ งานการประกอบโรคศิลปะงานสถานพยาบาลและงานธุรการ หน้าที่หลักของกองการประกอบ โรคศิลปะ
 • พุทธศักราช 2541
  » ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ. 2542
 • พุทธศักราช 2542
  » แยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479มีพระราชบัญญัติโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ทำให้การแพทย์แผนโบราณเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย และยังประกอบด้วยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • พุทธศักราช 2545
  » เกิดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • พุทธศักราช 2556
  » เกิดสภาการแพทย์แผนไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน