การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

๑. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

๑.๑ ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๑.๒ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑.๓ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๑.๔ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

๒. อนุกรรมการซึ่งสภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย ด้านละหนึ่งคน

 

๓. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน ที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เลือกกันเองให้เหลือจำนวนสี่คน

 

๔. อนุกรรมการ ซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม เลือกกันเองให้เหลือจำนวนสี่คน

 

๕. ให้คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๗

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน