การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๑. คณะอนุกรรมการที่มาจากกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวนสองคน

๑.๑ นางสาวปราวรี       ภูนีรีบ

๑.๒ นางพนารัตน์         ดีทอง

๒.อนุกรรมการซึ่งสภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จำนวนสามคน

๒.๑ นายแพทย์เอื้อพงศ์   จตุรธำรง

๒.๒ นายธเนตร            บัวแย้ม

๒.๓ นายแพทย์วิชาญ      เกิดวิชัย

๓. อนุกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยเลือกจากผู้แทน สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง จำนวนหนึ่งคน

๓.๑ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี        เลาหพันธ์

๔. อนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง เลือกกันเองให้เหลือห้าคน

๔.๑ นางสุภาวดี            ตั้งจิตรเจริญ      ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๒ นางสาวอรทัย         สารกุล            ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๔.๓ นางสาวปิยาภรณ์     แสนศิลา          ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔.๔ นายฉัตรณรงค์        พุฒทอง           ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร

๔.๕ นางสาวพลอยชนก   ปทุมานนท์       ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา

๕. ให้คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.๒๕๕๘

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน