รายชื่อคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  คณะที่หนึ่ง

ประธานอนุกรรมการ

   • นายธัชกร  ศรีบุญเเก้ว

อนุกรรมการ

   • นางสาวสมใจ    โจ๊ะประโคน
   • นายธันวา          จันดี
   • นายสุกิจ           สหนุกูล

อนุกรรมการเเละเลขานุการ

   • นางจิดาภา   ปรีชานุภักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

รายชื่อคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  คณะที่สอง

ประธานอนุกรรมการ

   • นายทรงศักดิ์  ไพศาล

อนุกรรมการ

   • นายนพพร         ชายหอมรส
   • นายเผด็จ          ศรีนวลขาว
   • นางพัสวีภรณ์     แก้ววิเชียร

อนุกรรมการเเละเลขานุการ

   • นางสาวสุภาวดี  จุฑากฤษฎา

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

รายชื่อคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  คณะที่สาม

ประธานอนุกรรมการ

   • นายนาวิน  เหมือนมี

อนุกรรมการ

   • นายจรัญ           นวลศรี
   • นายเอกภาพ      เครือคำไหล
   • นางสาวธันยนันท์  แก้วนริศวรรณ์

อนุกรรมการเเละเลขานุการ

   • นายกิติศักดิ์  รุจิกาญจนรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

รายชื่อคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  คณะที่สี่

ประธานอนุกรรมการ

   • พันเอกประจวบ  รักษ์จูล

อนุกรรมการ

   • นายกร              พงษ์เถื่อน
   • นายรังษี            ชมภูนุตร์
   • นายอิ่ม              ฐาโอษฐ์

อนุกรรมการเเละเลขานุการ

   • นายชลิต   เขาวงศ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งกรณี ตามที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย
  2. ออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวโทษ หรือผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวโทษ ผู้เสียหาย หรือบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำ หรือส่งพยานหลักฐาน เอกสาร หรือพยานวัตถุ
  3. รายงานผลการสืบสวน พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย
  4. ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดำเนินการให้เเล้วเสร็จภายใน 120 วันนับเเต่วันที่ได้รับมอบหมาย เเละในกรณีไม่สามารถดำเนินการให้เเล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามคำสั่งนี้ให้ขอขยายระยะเวลาสืบสวนต่อคณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทยล่วงหน้าก่อนครบกำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทยมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน