รายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน  คณะที่หนึ่ง

ประธานอนุกรรมการ

   • นายฐนโรจน์  โรจนกุลเสฏฐ์

อนุกรรมการ

   • นายวศิน              บำรุงชัยชนะ
   • นายประโยชน์      ใจเพ็ชร
   • นางสาวธีปตีย์      พึ่งอุตสาหะ
   • นายวัฒนา           ไตรทิพย์

อนุกรรมการและเลขานุการ  

   • นายยอดวิทย์   กาญจนการุณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

รายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน  คณะที่สอง

ประธานอนุกรรมการ

   • นายสันติสุข  โสภณสิริ

อนุกรรมการ

   • นายฉัตรชัย         ไตรภูธร
   • นายพีระ              อธิปธรรมวารี
   • นายวรินทร์          เจียมจำรัส
   • นายสุวรรณ          ตั้งจิตรเจริญ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   • นายเอกกฤษ  จันทร์โต

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ดำเนินการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณเเห่งวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย
  2. ออกหนังสือเรียกผู้กล่าวหา ผู้กล่าวโทษ หรือผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวโทษ ผู้เสียหาย หรือบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำ หรือส่งพยานหลักฐาน เอกสาร หรือพยานวัตถุ
  3. รายงานผลการสอบสวน พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาการเพทย์แผนไทย
  4. ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดำเนินการให้เเล้วเสร็จภายใน 120 นับตั้งเเต่วันที่ได้รับมอบหมาย เเละในกรณีไม่สามารถดำเนินการให้เเล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามคำสั่งนี้ ให้ขอขยายระยะเวลาสอบสวนต่อคณะกรรมการสภาการเเพทย์เเผนไทยล่วงหน้าก่อนครบกำหนด
  5. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทยมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน