ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียน

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฉบับที่๒๒/๒๕๕๗

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่  ๐๒๒ /๒๕๕๗ เรื่อง ผลการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี ๒๕๕๗

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

ประกาศ

สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรมคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ

แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 และจะปิดรับบริการชั่วคราว

โดยสภาการแพทย์แผนไทยจะประชาสัมพันธ์แจ้งทราบภายหลังอีกครั้งเมื่อเปิดทําธุรกรรม

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สภาารแพทย์แผนไทย

www.thaimed.or.th

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ให้การฝึกอบรมฯ

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ให้การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ที่ 1/2557

เอกสารดาวน์โหลด คลิ๊ก