Skip to content

วันที่ 12 พ.ย. 65 ภาพบรรยากาศการ สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สนามสอบภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • by