คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

กรรมการ

นายวัลลภ เผ่าพนัส

กรรมการ

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

กรรมการ

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

นายกฤตนัน พันธุ์อุดม

กรรมการ

นายนาวิน เหมือนมี

กรรมการ

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

นายจำเนียร จันทร์สดใส

กรรมการ

นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน

กรรมการ

นางสาวิตรี ศิริวุฒิ

กรรมการ

นางสาวสุภาวดี จุฑากฤษฎา

กรรมการ

นายอำพล บุญเปล่ง

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

กรรมการ

กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

กรรมการ

นายวัลลภ เผ่าพนัส

กรรมการ

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

กรรมการ

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

นายกฤตนัน พันธุ์อุดม

กรรมการ

นายนาวิน เหมือนมี

กรรมการ

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

นายจำเนียร จันทร์สดใส

กรรมการ

นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน

กรรมการ

นางสาวิตรี ศิริวุฒิ

กรรมการ

นางสาวสุภาวดี จุฑากฤษฎา

กรรมการ

นายอำพล บุญเปล่ง

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

กรรมการ

ข่าวล่าสุด

กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายกฤตนัน พันธุ์อุดม

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายนาวิน เหมือนมี

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายปิ่นแก้ว ตันนวล

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายจำเนียร จันทร์สดใส

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวิตรี ศิริวุฒิ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวสุภาวดี จุฑากฤษฎา

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายอำพล บุญเปล่ง

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

กรรมการ

นายวัลลภ เผ่าพนัส

กรรมการ

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

กรรมการ

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

นายกฤตนัน พันธุ์อุดม

กรรมการ

นายนาวิน เหมือนมี

กรรมการ

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

นายจำเนียร จันทร์สดใส

กรรมการ

นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน

กรรมการ

นางสาวิตรี ศิริวุฒิ

กรรมการ

นางสาวสุภาวดี จุฑากฤษฎา

กรรมการ

นายอำพล บุญเปล่ง

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

กรรมการ