คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

กรรมการ

พท.ทค.ดร. วิเศษ แสงกาญจนวนิช

กรรมการ

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

นายหลักทอง ใบสะอาด

กรรมการ

นายชนาณัติ แสงอรุณ

กรรมการ

นางสาวสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

นางสาวสุรัสวดี สินวัต

กรรมการ

นายชเอม ขุมเพชร

กรรมการ

นายกิตติ ลี้สยาม

กรรมการ

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

นายพงศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

นายบุณยพร ยี่มี

กรรมการ

นางสาวภนิดา วามนตรี

กรรมการ

นางสาวกิติมา พิณประดิษฐ์

กรรมการ

นางสาวกุสุมาลย์ น้อยผา

กรรมการ

นายปิยะพงษ์ ชูชนะ

กรรมการ

เรือโทประเสริฐ โมกแก้ว

กรรมการ

กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

กรรมการ

พท.ทค.ดร. วิเศษ แสงกาญจนวนิช

กรรมการ

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

นายหลักทอง ใบสะอาด

กรรมการ

นายชนาณัติ แสงอรุณ

กรรมการ

นางสาวสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

นางสาวสุรัสวดี สินวัต

กรรมการ

นายชเอม ขุมเพชร

กรรมการ

นายกิตติ ลี้สยาม

กรรมการ

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

นายพงศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

นายบุณยพร ยี่มี

กรรมการ

นางสาวภนิดา วามนตรี

กรรมการ

นางสาวกิติมา พิณประดิษฐ์

กรรมการ

นางสาวกุสุมาลย์ น้อยผา

กรรมการ

นายปิยะพงษ์ ชูชนะ

กรรมการ

เรือโทประเสริฐ โมกแก้ว

กรรมการ

ข่าวล่าสุด

กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายกฤตนัน พันธุ์อุดม

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายนาวิน เหมือนมี

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายปิ่นแก้ว ตันนวล

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายจำเนียร จันทร์สดใส

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวิตรี ศิริวุฒิ

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวสุภาวดี จุฑากฤษฎา

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายอำพล บุญเปล่ง

กรรมการ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

กรรมการ

นายวินัย สยอวรรณ

กรรมการ

นางพนารัตน์ ดีทอง

กรรมการ

นายหลักทอง ใบสะอาด

กรรมการ

นางสาวนิรชา ธนวรโชติสกุล

กรรมการ

นายชนาณัติ แสงอรุณ

กรรมการ

นางสาวสุรัสวดี สินวัต

กรรมการ

นายชเอม ขุมเพชร

กรรมการ

นายกิตติ ลี้สยาม

กรรมการ

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

กรรมการ

นายวิเศษ แสงกาญจนวนิช

กรรมการ

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวภนิดา วามนตรี

กรรมการ

นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน

กรรมการ

นายชลิต เขาวงศ์ทอง

กรรมการ

นายปิยะพงษ์ ชูชนะ

กรรมการ

เรือโทประเสริฐ โมกแก้ว

กรรมการ