Skip to content

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ตามาตรา12(2)(ข)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖)

Icon

สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข) 148.72 KB 8324 downloads

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา...

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศ นียบัตรเทียบเท่าปริญญา ตามมาตรา 12(2)(ข)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

 

Icon

สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข) 148.72 KB 8324 downloads

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา...