Skip to content
Title of the document สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ หรือ สอบขั้นที่ 3 สามารถสมัครสอบได้หลังจากประกาศผลสอบภาคทฤษฎี หรือ ขั้นที่ 1-2 เสร็จแล้ว

งานทะเบียนและใบอนุญาต

ทะเบียนครูแพทย์แผนไทย

banner-ร.10
28-6-65+
logo_web
ปกแจ้งเตือน!!
ประชาสัมพันธ์ต่ออายุครู
โควิด web
thaimed_covid
ช่องทางการติดต่อ1
previous arrow
next arrow

การสมัครสอบความรู้ (ก)

การสมัครสอบความรู้ (ข)

การสมัครสอบความรู้ (ค)

การสมัครสอบความรู้ (ประยุกต์)

สมัครสมาชิก

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

การเลือกและการเลือกตั้ง 2565

banner-ร.10
28-6-65+
logo_web
ปกแจ้งเตือน!!
โควิด web
thaimed_covid
ครู07
ประชาสัมพันธ์ต่ออายุครู
ขั้นตอนต่อายุครู
ช่องทางการติดต่อ1
previous arrow
next arrow

งานทะเบียนและใบอนุญาต

ทะเบียนครูแพทย์แผนไทย

การสมัครสอบความรู้ (ก)

การสมัครสอบความรู้ (ข)

การสมัครสอบความรู้ (ค)

 การสมัครสอบความรู้ (ประยุกต์)

สมัครสมาชิก

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

mobile1

การเลือกและการเลือกตั้ง 2565

ภาพกิจกรรม

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช 2476 » เกิดตรา พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479…

อ่านเพิ่มเติม >

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑)ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม >

ตราสภาการแพทย์แผนไทย

ความหมายของโลโก้สภาการแพทย์แผนไทย พญานาค ๒ ตน หมายถึง ความทรงพลัง การคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญา นัยยะของพญานาค ๒ ตน หมายถึง

อ่านเพิ่มเติม>

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช 2476 » เกิดตรา พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479…

อ่านเพิ่มเติม >

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑)ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม >

ตราสภาการแพทย์แผนไทย

ความหมายของโลโก้สภาการแพทย์แผนไทย พญานาค ๒ ตน หมายถึง ความทรงพลัง การคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญา นัยยะของพญานาค ๒ ตน หมายถึง

อ่านเพิ่มเติม>

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ข)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ข)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ค)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ข)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ค)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)

งานทะเบียนและใบอนุญาต

ทะเบียนครูแพทย์แผนไทย

banner-ร.10
28-6-65+
logo_web
ปกแจ้งเตือน!!
ประชาสัมพันธ์ต่ออายุครู
โควิด web
thaimed_covid
ช่องทางการติดต่อ1
previous arrow
next arrow

การสมัครสอบความรู้ (ก)

การสมัครสอบความรู้ (ข)

การสมัครสอบความรู้ (ค)

การสมัครสอบความรู้ (ประยุกต์)

สมัครสมาชิก

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

การเลือกและการเลือกตั้ง 2565

งานทะเบียนและใบอนุญาต

ทะเบียนครูแพทย์แผนไทย

การสมัครสอบความรู้ (ก)

การสมัครสอบความรู้ (ข)

การสมัครสอบความรู้ (ค)

 การสมัครสอบความรู้ (ประยุกต์)

สมัครสมาชิก

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

mobile1

การเลือกและการเลือกตั้ง 2565

ภาพกิจกรรม

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช 2476 » เกิดตรา พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479…

อ่านเพิ่มเติม >

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑)ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม >

ตราสภาการแพทย์แผนไทย

ความหมายของโลโก้สภาการแพทย์แผนไทย พญานาค ๒ ตน หมายถึง ความทรงพลัง การคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญา นัยยะของพญานาค ๒ ตน หมายถึง

อ่านเพิ่มเติม>

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช 2476 » เกิดตรา พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479…

อ่านเพิ่มเติม >

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑)ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม >

ตราสภาการแพทย์แผนไทย

ความหมายของโลโก้สภาการแพทย์แผนไทย พญานาค ๒ ตน หมายถึง ความทรงพลัง การคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญา นัยยะของพญานาค ๒ ตน หมายถึง

อ่านเพิ่มเติม>

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ข)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ข)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ค)

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)