ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565