Skip to content

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศ นียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖)

Icon

สถาบันผ่านการรับรอง (ประยุกต์) 111.43 KB 3318 downloads

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา...

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศ นียบัตรเทียบเท่าปริญญา (ประยุกต์)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

Icon

สถาบันผ่านการรับรอง (ประยุกต์) 111.43 KB 3318 downloads

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา...