thaimed thaimed

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ต่อเนื่อง)

  • by
Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • by
Read the rest