ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเองเเละจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565