การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันที่ 22 มีนาคม 2565

คำชี้แจงการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
1.เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 18.30 น. (หลักสูตร 8 ชั่วโมง)
2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร2.1 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่ได้รับรอง
2.2 มีใบประกอบวิชาชีพการแผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (พท.ว.) หรือ ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) หรือใบรับรองหมอพื้นบ้าน
2.3 ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.4 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาตามที่กำหนด (ระยะเวลา 1 วัน 08.30-18.30 น.)