คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข่าวล่าสุด

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก