กรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช


เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม


เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ


อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช


เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม


เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ


อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย


ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช


นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์


นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ