คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

-

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นางพนารัตน์ ดีทอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายหลักทอง ใบสะอาด

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

-

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายชนาณัติ แสงอรุณ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนุสรา อุปเสน

เหรัญญิก

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

-

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นางพนารัตน์ ดีทอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายหลักทอง ใบสะอาด

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

-

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายชนาณัติ แสงอรุณ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนุสรา อุปเสน

เหรัญญิก

ข่าวล่าสุด

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาสัมพันธ์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

เหรัญญิก

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

นายวินัย สยอวรรณ

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นางพนารัตน์ ดีทอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายหลักทอง ใบสะอาด

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นางสาวนิรชา ธนวรโชติสกุล

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายชนาณัติ แสงอรุณ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนุสรา อุปเสน

เหรัญญิก