คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นายวัลลภ เผ่าพนัส

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาสัมพันธ์

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

เหรัญญิก

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นายวัลลภ เผ่าพนัส

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาสัมพันธ์

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

เหรัญญิก

ข่าวล่าสุด

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาสัมพันธ์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

เหรัญญิก

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นายวัลลภ เผ่าพนัส

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาสัมพันธ์

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

เหรัญญิก