คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

พท.ทค.ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง
รักษาการแทนนายกสภาการแพทย์แผนไทย

นางพนารัตน์ ดีทอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายหลักทอง ใบสะอาด

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายชนาณัติ แสงอรุณ​

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนุสรา อุปเสน

เหรัญญิก

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

พท.ทค.ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

พท.ทค.ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง
รักษาการแทนนายกสภาการแพทย์แผนไทย

นางพนารัตน์ ดีทอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายหลักทอง ใบสะอาด

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายชนาณัติ แสงอรุณ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนุสรา อุปเสน

เหรัญญิก

ข่าวล่าสุด

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ เผ่าพนัส

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาสัมพันธ์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

เหรัญญิก

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

นายวินัย สยอวรรณ

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

นางพนารัตน์ ดีทอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

นายหลักทอง ใบสะอาด

เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นางสาวนิรชา ธนวรโชติสกุล

รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

นายชนาณัติ แสงอรุณ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนุสรา อุปเสน

เหรัญญิก