Skip to content

ท่านสามารถติดต่อสภาการแพทย์แผนไทยผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  095-6613213 (งานบริหาร)
  065-8737403 (งานทะเบียน ใบอนุญาต และบัตรสมาชิก)
  096-3187367 (งานวิชาการ)
  081-2964424 (งานกฎหมาย)

  โทร. 02-5801157-8, 02-5800104
  – งานบริหาร ต่อ 17
  – งานทะเบียน ใบอนุญาต และบัตรสมาชิก ต่อ 15
  – งานวิชาการ ต่อ 16
  – งานการเงิน ต่อ 13
  – งานจัดอบรมฯ ต่อ 12

  ข่าวล่าสุด

  ท่านสามารถติดต่อสภาการแพทย์แผนไทยผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้​

   สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   095-6613213 (งานบริหาร)
   065-8737403 (งานทะเบียน ใบอนุญาต และบัตรสมาชิก)
   096-3187367 (งานวิชาการ)
   081-2964424 (งานกฎหมาย)

   โทร. 02-5801157-8, 02-5800104
   – งานบริหาร ต่อ 17
   – งานทะเบียน ใบอนุญาต และบัตรสมาชิก ต่อ 15
   – งานวิชาการ ต่อ 16
   – งานการเงิน ต่อ 13
   – งานจัดอบรมฯ ต่อ 12